Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2019

Nie można wyleczyć każdej tęsknoty, ale można nauczyć się z nią żyć.
— Kaja Kowalewska "Play listy, czyli nie wszystkie fobie są o miłości"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaelinela elinela
0546 9d3f 390
7506 aa78 390
Reposted fromnyaako nyaako viacotarsky cotarsky
0607 fb5e 390
Reposted fromcontigo contigo
0608 007f 390
Reposted fromcontigo contigo
0624 138e 390
Reposted fromcontigo contigo
0642 f4d7 390
Reposted fromcontigo contigo
0113 ba05 390
Reposted fromtfu tfu vianiskowo niskowo
U mnie raczej
W porządku.
Tylko czasami,
Tak znienacka
Poleci kilka łez
Po policzku.
Tłumaczę sobie,
Że to przez wiatr.
Ale nie mogę
Dopuścić do siebie
Myśli,
Że ten wiatr
Nazywa się
Rozczarowanie.
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viaaleander aleander

Trzeba strasznie dużo przeżyć, żeby dało się powiedzieć: to nic.

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromplayinglove playinglove vianiskowo niskowo

November 20 2019

2367 26b9 390
Reposted fromshabbadoo shabbadoo
1594 29bc 390
Reposted fromlaters laters viasoko soko
7006 ee52 390
Reposted fromniewychowana niewychowana vianiskowo niskowo
5099 7eb0 390
Reposted fromexistential existential viafreeway freeway
4826 7aeb 390
Reposted fromviolethour violethour viacotarsky cotarsky

November 19 2019

Chyba warto przestać czekać na niektóre rzeczy, mimo wszystko.

November 15 2019

3854 7b79 390
Reposted fromiammistake iammistake vianowaczi nowaczi

November 13 2019

1275 554a 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl