Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

Źle być pijanym w samotności.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Zas­ta­nawiałam się, czy Ty cho­ciaż przez jedną, je­dyną se­kundę zatęskniłeś za moją obec­nością, za moimi żar­ta­mi czy dziw­ny­mi po­mysłami. Czy przez tą jedną se­kundę poczułeś tęsknotę za mną i po­wie­działeś szep­tem "cholera, bra­kuje mi jej". 
— ehh
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr viamy-life my-life
    
Mark's moving on. Like, really. It’s— It’s— That’s— It’s great. It’s— That’s um, that’s perfect. It’s— It’s perfect.
Reposted fromgreys-anatomy greys-anatomy viamy-life my-life
W byciu singlem najbardziej dojmująca jest właśnie samotność. To, że kiedy już wyciągniesz znajomych na jakąś imprezę, to po powrocie do domu i tak zostaniesz sam. Zastaniesz tam tak samo rozrzucone w nieładzie rzeczy, tak samo niepościelone łóżko, tak samo niezrobioną kolację. Nie będzie na Ciebie czekało nic poza tym, co znane i zapamiętane. Zero zaskoczeń. Wrażeń. Wzruszeń. Kiedy będziesz mieć gorszy dzień, nikt nie zapyta, dlaczego. Bo nikt się o Ciebie nie troszczy. Nikomu na Tobie nie zależy. Nikt nie zastanawia się, jak Ci minął dzień, nie tęskni za Tobą, nie myśli o Tobie, kiedy wstaje rano ani kiedy kładzie się spać.
— zrepostowane w roku, który na soupie już nie istnieje...
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty

March 20 2017

Note to self:

naijackellen:

do shit that makes you radiate from the inside out. Fall in love with yourself all over again. Be your own power couple hoe

5491 5b7c 390
6636 4dbe

thewanderrchildd:

running-on-oatmeal:

outrunmyself:

I will never not reblog this. The 2 guys in the back are just ❤❤❤

Always reblog.

people who get hyped up for other people are the greatest people you can have in your life.

Reposted fromkefka kefka viabluejane bluejane

This is your random reminder to DRINK WATER!

March 19 2017

You know who’s gonna give you everything? Yourself.
— Diane Von Fursenberg
(via amortizing)
1613 e6c0
Reposted fromktosiowa ktosiowa vialexxie lexxie

66koi:

does anyone else constantly get the feeling that you’re running out of time?? and for no reason!! i could be lying in bed in the middle of summer vacation and my mind is like “hurry up!!! before it’s too late!!!” and i’m just like “hurry up and do what?? leave me alone wtf!!!”

Reposted fromerial erial vialexxie lexxie

March 18 2017

tomlinbooties:

u know that feeling deep in your tummy where u just dont feel comfy and u feel sad and sort of want to cry but not about anything specific its like your entire body is just upset and unnerved all the way to the core almost like ur just longing for something but dont know what

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed vialexxie lexxie
4066 bd82 390
Reposted fromTakingControl TakingControl viameem meem

poetic-joke:

one of my favourite things is seeing people carrying flowers around in public.
where are they going? who are the flowers for? is it their mums birthday? did someone move house?
who knows!! not me!!!

0448 1741 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
6842 fd07 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl