Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2017

7931 1f9e 390
Reposted fromx70b1 x70b1 viaathlin athlin
Reposted fromjasminum jasminum viahydrosphere hydrosphere
0492 f3f6 390
8405 e4a0 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
7515 9d5a 390
Reposted fromYuei Yuei viaAgnik Agnik
8799 a067 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viadol-blathanna dol-blathanna

February 16 2017

Reposted frombvd bvd viajacoszek jacoszek
0888 bd7b 390
Don’t you think there is always something unspoken between two people?

Tennessee Williams

(via modernhepburn)

Kiedy człowiek dorasta traci też przyjaciół - jeśli ma szczęście to tylko tych niewłaściwych, którzy może nie są tak dobrzy, jak się o nich kiedyś myślało. Jeśli masz szczęście, to uda się utrzymać tych, którzy są prawdziwymi przyjaciółmi, tych, którzy zawsze przy tobie trwali. Nawet jeśli tobie się wydawało, że nie trwają. Bo tacy przyjaciele są cenniejsi od wszelkich diademów świata.
— Meg Cabot
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viavaniliowo vaniliowo
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— Memento /K. Gucewicz-Przybora
Reposted fromblueberries blueberries viaover-land over-land
6592 45cb 390
Reposted fromtwice twice viapeptodowicz peptodowicz
Reposted fromheima heima viazupelnie zupelnie
4128 73d0 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
0553 398d 390
Reposted fromcasanovared casanovared viabluejane bluejane
7118 89bb 390
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl