Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2017Someone in Bulgaria is putting googly eyes on broken street objects

f-uukk:

c-poy:

I haven’t met all of me yet.

What a lovely and terrifying thought all at the same time

Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter vialexxie lexxie
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viarawwwr rawwwr
3245 cc69 390
Bałtyk (Baltic Tower), Poznań, Poland. 
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viairmelin irmelin
3688 26b8 390
Reposted fromMagnolia11 Magnolia11 viameem meem

May 30 2017

KRYZYS DWUDZIESTOLATKA: Okres zapaści umysłowej występującej między dwudziestym a trzydziestym rokiem życia, często spowodowany niezdolnością do znalezienia się poza szkołą i innym otoczeniem o ustalonej strukturze i powiązany z uzmysłowieniem sobie samotności jednostki. Często bywa początkiem zainteresowania rytualnym przyjmowaniem substancji farmaceutycznych.

May 28 2017

Kto ci powiedział, że wolno się przyzwyczajać? Kto ci powiedział, że cokolwiek jest na zawsze?
— Stanisław Barańczak
Reposted fromunr-eal unr-eal viamoglismywszystko moglismywszystko

May 27 2017

6286 6a6d 390
Reposted fromoblivions oblivions viasleeplessy sleeplessy
9913 44e6 390
Reposted fromzielonazielona zielonazielona vialexxie lexxie
2835 e283 390
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viairmelin irmelin

May 22 2017

5717 0417 390
Reposted fromNajada Najada viashitsuri shitsuri
1070 0bc1 390
Reposted fromrol rol viagrzej grzej
9928 56a4 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viaOnly2you Only2you
5394 a362 390

mccoymostly:

laughoutloud-club:

Slayed alright

Have had this conversation.

Was epic.

Reposted from221Bsherlock 221Bsherlock viagwiazdeczka gwiazdeczka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl