Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2017

0786 5145
Reposted fromimbryk imbryk viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
4636 1030 390
Reposted fromsarazation sarazation vialexxie lexxie
8337 c438 390
Reposted frommisspissed misspissed viadygoty dygoty
Zostań, nie powiem ci
Że to miłość
Choć jesteś wszystkim czego w życiu trzeba mi
— KORTEZ
Reposted fromWilalena Wilalena viarawwwr rawwwr
9452 24ee 390
500 days of summer
Reposted fromhtheory htheory viarawwwr rawwwr
2942 037f 390
Reposted fromtfu tfu viarawwwr rawwwr

July 08 2017

2913 56f6 390
0225 2814
Reposted fromkarahippie karahippie viahydrosphere hydrosphere
9290 973c 390
Reposted fromsosna sosna viasober sober
7663 b25d 390
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viasatyra satyra

July 06 2017

Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viairmelin irmelin
6002 745b 390
Reposted fromoll oll vialexxie lexxie

July 05 2017

7157 26b5 390
Reposted fromtfu tfu viameem meem

July 04 2017

6548 20fc 390
Reposted fromgumisiowelove gumisiowelove vialexxie lexxie

June 30 2017

Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— K. Gucewicz-Przybora
chcę takie neony na Okrąglaku! *.*
Poznań, ulica Fredry, lata sześćdziesiąte.

June 29 2017

9783 83ea

flavoracle:

thenatsdorf:

Chunk of ice rounded off by river current. [full video]

Step here to trigger the boss battle with the River Serpent God.

Reposted frommaria-amino maria-amino viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
5456 fd7b 390
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl