Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

Don’t ask about the answer to 2+2 equation. Tell that the sum is 4 and ask about the ways to get there.
— I feel the wave of teaching passion coming back.
Reposted bycytatydelvardianmycelineiwannatobelovedbyunezavisanoutofloveagainnagaintantalumNatalcynkaoutofloveinspirationssentymentalnaevlyn

August 15 2017

Reposted fromFlau Flau viapffft pffft
Reposted frombaskua baskua viaMountainGirl MountainGirl

August 14 2017

0188 7bfc 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viavolldost volldost
8675 584a 390

melisica:

Tracey Emin

Reposted fromLittleJack LittleJack viaMigotliwa Migotliwa
7628 a9ab 390
Reposted fromnikotyna nikotyna viajointskurwysyn jointskurwysyn
8370 a229 390
Reposted frommhsa mhsa viajointskurwysyn jointskurwysyn
1743 fdb9 390
Reposted fromkaiee kaiee viasober sober
"Nadzieja" to jest wtedy, gdy jeszcze nie płaczesz.
— Ochocki, Vithren
There is so much stubborn hope in the human heart.
Albert Camus, from “Absurd Creation,” The Myth of Sisyphus (via hellanne)
Reposted fromciarka ciarka viamadamemonroe madamemonroe

August 13 2017

6488 92c2 390
Reposted fromzciach zciach viabitstacker bitstacker
3559 48db 390
Reposted fromeazyi eazyi viamyszkaminnie myszkaminnie
4642 7a38 390
Reposted fromrisky risky viamyszkaminnie myszkaminnie
Najpiękniejsze relacje w naszym życiu to te, których nikt się nie spodziewał. Te, które wzbudzają takie zdumienie, że masz ochotę powiedzieć o nich światu. Przecież podświadomie czujesz, że takie uczucia trzeba wykrzyczeć. Najpiękniejsze relacje to te, o których sam myślisz: 'Cholera, i kto by pomyślał?'
Reposted frompunkahontaz punkahontaz via3u3a 3u3a
4300 90ef 390
Reposted fromdusix dusix via3u3a 3u3a
Znowu palę przy oknie
Ty w łóżku udajesz, że śpisz
Nie wiem czy jeszcze kiedykolwiek mnie dotkniesz
Tak samo jak nie wiem czy zostać czy iść
— Miuosh -"Tramwaje i gwiazdy" feat. Katarzyna Nosowska
0663 cc0b 390
Reposted fromklaudialucja klaudialucja vialikek likek
Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
Reposted fromrawwwr rawwwr viaredhairwitch redhairwitch
6567 0827 390

creatingaquietmind:

Pianobell is an innovative approach to an old doorbell which allows your visitors to perform a short piece of music to get your attention.

0693 23db 390
Reposted fromtron tron viafadenb fadenb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl